ABOUT US

Our environmental policy

Lai sekmētu saudzīgu izturēšanos pret apkārtējo vidi, uzņēmuma vides politika balstās uz EN ISO 14001:2004 noteiktās shēmas pamatprincipiem: Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies. Uzņēmuma darbība ir virzīta atbilstoši LR un ES likumīgajām prasībām, tajā skaitā, lielāku darbinieku motivāciju un zināšanām, kas skar apkārtējās vides jautājumus - gaisa piesarņojumu, atkritumu šķirošanu, videi draudzīgu materiālu izmantošanu, energoresursu taupīšanu, otrreizējo materiālu izmantošanu.

Vides politikas mērķi:

1. Paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju būvniecības tirgū, uzlabojot un pilnveidojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, samazināt izmaksas, efektīvāk taupot dabas un enerģijas resursus;

2. Veicināt visu darbinieku izpratnes par darbības kārtību darbiem, kas saistīti ar nozīmīgiem vides aspektiem nozīmi šo darba procesu uzlabošanā;

3. Pastāvīgi rīkoties un uzlabot vides pārvaldības sistēmas izpildījumu, procesā iesaistot arī savus klientus, apakšuzņēmējus, piegādātājus un citus sadarbības partnerus.

Vides politikas uzdevumi 2017.gadam:

1. Katram uzņēmuma darbiniekam ar savu darbu palīdzēt uzturēt un pilnveidot Vides kvalitātes vadības sistēmu SIA "Jēkabpils PMK" atbilstoši ISO 14001:2004 standarta prasībām.

2. Veikt efektīvu savstarpēju informācijas apmaiņu starp SIA "Jēkabpils PMK" struktūrvienībām, klientiem, sadarbības partneriem un Valsts institūcijām ar dažādu masu saziņas līdzekļu palīdzību.

3. Regulāri izvērtēt un pēc iespējas optimālāk izmantot dabas un enerģijas resursus, veikt dažādas aktivitātes, lai izvairītos, samazinātu, vai kontrolētu jebkura veida piesarņojuma vai atkritumu rašanos, emisiju izplūdi, tādejādi mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

4. Ievērot visus uzņēmumam saistošos vides, darba drošības, arodveselības, LR MK noteikto normatīvo aktu un standartu prasības.

5. Uzņēmumam 1 reizi gadā veikt vides mērķu un uzdevumu pārskatīšanu, pašanalīzi, atklāto problēmu izvērtēšanu un novēršanu, nepieciešamības gadījumā jaunu uzdevumu un mērķu uzstādīšanu.

6. Veicot darbus būvobjektos, saglabāt apkārtējās vides kvalitāti (gaisu, ūdeni, zemi, ainavu, dabas resursus, bioloģisko daudzveidību), tādējādi nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

7. Veikt atkritumu šķirošanu uzņēmuma birojā, palīgražošanā un remonta zonā.

8. Veikt uzņēmuma radušos atkritumu uzskaiti, izmantojot valsts piedāvāto atkritumu uzskaites sistēmu.

9. Izvērtējot iespējamos mācību firmu piedāvājumus, vismaz 1 (vienu) reizi gadā vadošajiem darbiniekiem apmeklēt apmācības saistībā ar apkārtējās vides jautājumiem.
 

BŪT BŪVNIEKAM IR STILĪGI UN AIZRAUJOŠI!

About us

The construction company "Jekabpils PMK" makes general construction works, manages, supervises general construction, and builds water supply and sewerage systems.

Latest News

In September 2016, the project "The construction of the building of concrete production factory" was launched, the aim of which was to promote the production of concrete products complying with European Union standards in Zemgale region of Latvia, and in particular in Jekabpils city and its region within a radius of 70-100 km, thus promoting the development and employment of SMEs in the region.

As a result of the project, production space of 1083.3 sq.meters will be built and the premises will be equipped with concrete production equipment to provide a wide range of concrete product assortment production.

The project is implemented with the support of the European Regional Development Fund with the specific support objective "Promote the establishment and development of MVK, in particular in the manufacturing industry and priority sectors of RIS3" in the measure "Support for investments in the construction or reconstruction of industrial premises and infrastructure". Project No. 3.1.1.5/16/A/039