PAR MUMS

MŪSU VIDES POLITIKA

SIA "JĒKABPILS PMK" VIDES POLITIKA

Lai sekmētu saudzīgu izturēšanos pret apkārtējo vidi, viena no lielākajiem Austrumlatgales reģiona būvuzņēmumiem, SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ vides politika, savā darbībā, balstīsies uz EN ISO 14001:2015 noteiktās shēmas pamatprincipiem: Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies un būs virzīta uz uzņēmuma darbību atbilstoši LR un ES likumīgajām prasībām, lielāku darbinieku motivāciju un zināšanām, kas skar apkārtējās vides jautājumus – gaisa piesārņojumu, atkritumu šķirošanu, videi draudzīgu materiālu izmantošanu, energoresursu taupīšanu, otrreizējo materiālu izmantošanu.

VIDES POLITIKAS MĒRĶI

1. Paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju būvniecības tirgū, uzlabojot un pilnveidojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, samazināt izmaksas, efektīvāk taupot dabas un enerģijas resursus;

2. Veicināt visu darbinieku izpratnes par darbības kārtību darbiem, kas saistīti ar nozīmīgiem vides aspektiem nozīmi šo darba procesu uzlabošanā;

3. Pastāvīgi rīkoties, iepirkumu procedūru ietvaros un uzlabot vides pārvaldības sistēmas izpildījumu, procesā iesaistot arī savus klientus, apakšuzņēmējus, piegādātājus un citus sadarbības partnerus.

VIDES POLITIKAS UZDEVUMI

1. Katram uzņēmuma darbiniekam ar savu darbu palīdzēt uzturēt un pilnveidot Vides kvalitātes vadības sistēmu SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ atbilstoši ISO 14001:2015 standarta prasībām;

2. 2018. gadā realizēt projektu par polimēru betona ražošanu no izlietotiem PET atkritumiem;

3. Noslēgt sadarbības līgumu ar vācu kompāniju COBIAX, kura izstrādā inovatīvas sistēmas, ar kuru palīdzību iespējams atvieglināt dz/betona konstrukcijas, samazinot resursu patēriņu un radot jaunas inženiertehniskās iespējas būvniecībā;

4. Būvobjektos, regulāri izvērtēt un pēc iespējas optimālāk izmantot dabas un enerģijas resursus, veikt dažādas aktivitātes, lai izvairītos, samazinātu, vai kontrolētu jebkura veida piesārņojuma vai atkritumu rašanos, emisiju, izplūdi, tādējādi mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;

5. Darbu procesā ievērot visus uzņēmumam saistošos vides, darba drošības, arodveselības, Latvijas Republikā, Ministru kabinetā noteikto normatīvo aktu un standartu prasības;

6. Uzņēmumam 1 reizi gadā veikt vides mērķu un uzdevumu pārskatīšanu, pašanalīzi, atklāto problēmu izvērtēšanu un novēršanu, nepieciešamības gadījumā jaunu uzdevumu un mērķu uzstādīšanu;

7. Iesaistot uzņēmuma atbildīgās amatpersonas, par VVS uzturēšanu, un kompetentas institūcijas/speciālistus vismaz reizi gadā, veicot atkārtotās instruktāžas objektos, veikt uzņēmuma nodarbināto iepazīstināšanu ar uzņēmuma vides politiku, mērķiem, uzdevumiem, iespējamajiem vides riskiem būvobjektos un iespējām to samazināšanā vai novēršanā;

8. Veicot darbus būvobjektos, saglabāt apkārtējās vides kvalitāti ( gaisu, ūdeni, zemi, ainavu, dabas resursus, bioloģisko daudzveidību), tādējādi nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

9. Veikt atkritumu šķirošanu uzņēmuma birojā, palīgražošanā un remonta zonā;

10. Veikt uzņēmumā radušos atkritumu uzskaiti, izmantojot valsts piedāvāto atkritumu uzskaites sistēmu;

11. Izvērtējot iespējamos mācību firmu piedāvājumus, vismaz 1 reizi gadā, vadošajiem darbiniekiem apmeklēt apmācības saistībā ar apkārtējās vides jautājumiem.

BŪT BŪVNIEKAM IR STILĪGI UN AIZRAUJOŠI!

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".