PAR MUMS

MŪSU VIDES POLITIKA

Lai sekmētu saudzīgu izturēšanos pret apkārtējo vidi, uzņēmuma vides politika balstās uz EN ISO 14001:2004 noteiktās shēmas pamatprincipiem: Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies. Uzņēmuma darbība ir virzīta atbilstoši LR un ES likumīgajām prasībām, tajā skaitā, lielāku darbinieku motivāciju un zināšanām, kas skar apkārtējās vides jautājumus - gaisa piesarņojumu, atkritumu šķirošanu, videi draudzīgu materiālu izmantošanu, energoresursu taupīšanu, otrreizējo materiālu izmantošanu.

Vides politikas mērķi:

1. Paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju būvniecības tirgū, uzlabojot un pilnveidojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, samazināt izmaksas, efektīvāk taupot dabas un enerģijas resursus;

2. Veicināt visu darbinieku izpratnes par darbības kārtību darbiem, kas saistīti ar nozīmīgiem vides aspektiem nozīmi šo darba procesu uzlabošanā;

3. Pastāvīgi rīkoties un uzlabot vides pārvaldības sistēmas izpildījumu, procesā iesaistot arī savus klientus, apakšuzņēmējus, piegādātājus un citus sadarbības partnerus.

Vides politikas uzdevumi 2017.gadam:

1. Katram uzņēmuma darbiniekam ar savu darbu palīdzēt uzturēt un pilnveidot Vides kvalitātes vadības sistēmu SIA "Jēkabpils PMK" atbilstoši ISO 14001:2004 standarta prasībām.

2. Veikt efektīvu savstarpēju informācijas apmaiņu starp SIA "Jēkabpils PMK" struktūrvienībām, klientiem, sadarbības partneriem un Valsts institūcijām ar dažādu masu saziņas līdzekļu palīdzību.

3. Regulāri izvērtēt un pēc iespējas optimālāk izmantot dabas un enerģijas resursus, veikt dažādas aktivitātes, lai izvairītos, samazinātu, vai kontrolētu jebkura veida piesarņojuma vai atkritumu rašanos, emisiju izplūdi, tādejādi mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

4. Ievērot visus uzņēmumam saistošos vides, darba drošības, arodveselības, LR MK noteikto normatīvo aktu un standartu prasības.

5. Uzņēmumam 1 reizi gadā veikt vides mērķu un uzdevumu pārskatīšanu, pašanalīzi, atklāto problēmu izvērtēšanu un novēršanu, nepieciešamības gadījumā jaunu uzdevumu un mērķu uzstādīšanu.

6. Veicot darbus būvobjektos, saglabāt apkārtējās vides kvalitāti (gaisu, ūdeni, zemi, ainavu, dabas resursus, bioloģisko daudzveidību), tādējādi nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

7. Veikt atkritumu šķirošanu uzņēmuma birojā, palīgražošanā un remonta zonā.

8. Veikt uzņēmuma radušos atkritumu uzskaiti, izmantojot valsts piedāvāto atkritumu uzskaites sistēmu.

9. Izvērtējot iespējamos mācību firmu piedāvājumus, vismaz 1 (vienu) reizi gadā vadošajiem darbiniekiem apmeklēt apmācības saistībā ar apkārtējās vides jautājumiem.
 

BŪT BŪVNIEKAM IR STILĪGI UN AIZRAUJOŠI!

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"