PAR MUMS

RAŽOŠANAS STANDARTS

Viens no uzņēmuma mērķiem, mainoties gan valsts politikai, gan uzņēmuma nosaukumiem ir palicis nemainīgs- tā ir kvalitātes uzlabošana, uz ko mēs tiecamies arī šodien.

jau vairākus gadus strādājot KVS, pildot Standartu 9001:2015 un 14001:2015 prasības ietvaros SIA „Jēkabpils PMK” apgūst un pielieto pašas jaunākās prasības KVS- celtniecības montāžas darbiem un pakalpojumiem.

UZŅĒMUMA KVS POLITIKAS FORMULĒJUMS

 1. SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ kolektīva darbība ir virzīta uz to, lai  būvniecības uzņēmums strādātu stabili, ar labu kvalitāti, veidojot savstarpēji izdevīgas attiecības ar klientiem, sadarbības partneriem, panākot viņu uzticēšanos, ar mērķi uzturēt pienācīgu autoritāti starp būvniecības uzņēmumiem valstī. 
 2. Būt būvniecības biznesā drošam un nopietnam partnerim, kas var apmierināt Pasūtītāja prasības un radīt drošu darba vidi strādājošajiem, regulāri izvērtējot klientu apmierinātību un vēlmes, kvalitātes mērķus, ņemot vērā sabiedrības un apkārtējās vides vajadzības. 
 3. Attīstot un pilnveidojot, Kvalitātes vadības sistēmu, kura atbilst standarta prasībām, ievērojot likumdošanā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, ņemot vērā klientu vēlmes, sniegt būvniecības pakalpojumus visaugstākajā līmenī.
 4. Organizēt  uzņēmuma darbu tā, lai prioritāte būtu kvalitātes uzlabošana pasūtītāju  interesēs ar mērķi ,nepārtraukti paaugstināt  pasūtītāju– klientu   apmierinātības līmeni ar  uzņēmuma  darbību, organizējot ikdienas darbu,, sistemātiski uzlabojot iekšējos un īpaši uz āru vērstos procesus, izglītojot un motivējot  darbiniekus  ceļot  to atbildības līmeni.

                                          

UZŅĒMUMA KVS MĒRĶI

 1. Sasniegt vispusīgu būvniecības firmas darbību, iegūstot atļaujas veikt komercdarbību dažādās jomās, kura atbilst starptautiskiem standartiem būvniecībā (visos procesos);
 2. Sasniegt un noturēt SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ kvalitāti  būvniecības – montāžas darbu līmenī, kas nodrošinātu mūsu firmas pieprasījumu būvniecības tirgū;
 3. Nepārtraukti paaugstināt nodarbināto zināšanas, kompetences un prasmes, lai rosinātu darbiniekus iesaistīties kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā, iesniedzot priekšlikumus tās uzlabošanai.
 4. Paaugstināt KVS efektivitāti uzņēmumā, pastāvīgi uzlabojot procesus un pakalpojumus, balstoties uz Pasūtītāju, Klientu atsauksmēm, darbinieku profesionalitāti un kompetencēm un LR MK normatīvo aktu prasībām.

 

UZŅĒMUMA KVS UZDEVUMI

 1. Apgūt un pielietot pašas jaunākās prasības KVS celtniecības montāžas darbiem un pakalpojumiem;
 2. Paaugstināt komunikācijas kvalitāti dažādos līmeņos, lai nodrošinātu Kvalitātes vadības sistēmas politikas izpratni katram SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ darbiniekam;
 3. Ar Kvalitātes vadības sistēmas palīdzību nodrošināt tādu ražošanas līmeni uzņēmumā, lai tas būtu konkurētspējīgs Latvijas būvniecības tirgū, kā arī atbilstu Eiropas valstu  līmenim,  vismaz turpmākajos 3.gados;
 4. Pienācīgi analizēt izpildīto būvniecības montāžas darbu kvalitāti, ar Pasūtītāju, tādējādi uzlabojot būvniecības firmas darbību;
 5. Uzņēmuma attīstībā paplašināt darbības jomas, sniegto pakalpojumu reģionu, noslēdzot sadarbības līgumus ar  ES valstu  pasūtītājiem;
 6. Pielietot jaunas ražošanas tehnoloģijas un mūsdienīgu  tehniku;
 7. Analizējot uzņēmuma finansiālās iespējas, ņemot vērā uzņēmuma ilgtspējīgu darbību uzlabot infrastruktūru, iegādāties jaunu tehniku un iekārtas, tādējādi radot lielāku konkurētspēju būvniecības tirgū;
 8. Cieši sadarboties ar firmām Piegādātājiem, lai būvniecības procesā, pielietotu mūsdienīgus būvniecības  materiālus, kuri pilnībā atbilst standarta prasībām,
 9. Panākt, lai katrs darbinieks nestu atbildību, visos līmeņos, pēc savas profesionālās sagatavotības līmeņa, saskaņā ar saviem darba pienākumiem,
 10. Nodrošināt regulāru darbinieku profesionālo apmācību, zināšanu padziļināšanu, atbilstoši mūsdienu prasībām, gan uzņēmumā uz vietas, gan iesaistot kompetentas institūcijas un piedaloties konferencēs , simpozijos un izstādēs ES valstīs;
 11. Nodrošināt katra darbinieka pienākumu atbildību un pilnvaras, pēc to amatiem, saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas prasībām;
 12. Popularizēt sasniegumus, kuri iegūti darbojoties KVS ietvaros, un iepazīstinot ar tiem uzņēmuma nodarbinātos, sadarbības partnerus un sabiedrību;
 13. Nodrošināt atbilstošus darba apstākļus, lai stimulētu radošu iniciatīvu un saprašanos visos ražošanas līmeņos,
 14. Nodrošināt darbavietās apstākļus, kas nodrošina katram darbiniekam: drošumu, veselības saglabāšanu, augstražīgu darbu un kvalitāti.
 15. Analizēt, pienācīgi novērtēt darbinieku darba rezultātus un atalgot, lai radītu nodarbinātajiem motivāciju strādāt tieši šajā uzņēmumā, darba samaksu veikt ņemot vērā darba rezultātus un kvalitāti,
 16. Būvdarbu veikšanas procesā panākt, lai visi apakšuzņēmēji zina mūsu prasības, cenšas tās ievērot, ņem vērā mūsu ieteikumus. 
 17. Ņemot vērā ISO 9001 standartu izmaiņas , paplašinoties ražošanai,  lai  uzlabotu uzņēmuma darbību KVS ietvaros, 2022. gadā,  pārskatīt procedūras un turpināt uzlabot   procedūru ‘’Risku vadība’’.

RŪPĒTIES PAR ZEMI, UZ KURAS DZĪVOJAM, LEPOTIES AR TO, KAS ESAM UN PALĪDZĒT VIENS OTRAM KĻŪT LABĀKIEM

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".